පොඩිත්තන්ට සත්ත්ව ලොවින්                       කලාපය 1- පිටුව 8

008 - Copy copy

009 - Copy copy copy

Disny කතන්දර පොත් මාලාවක හමුවන මේ අලංකාර රූපමය  විස්තර මාලාව අද පටන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.