විශ්වයේ කතාව        කලාපය 1 පිටුව 11

විශ්වය යනු කුමක් ද ? පෘථිවිය මත ජීවය ආරම්භ වූයේ කෙසේ ද යන්න මෙම ලිපිය මඟින් ඔබ වෙත විස්තර කෙරෙනු ඇති.