බීප්.. බීප්..                         කලාපය 1 පිටුව 7

Road Runner 010002 copy

රෝඩ් රනර් (Road Runner ) අප පුංචි කාලයේ රූපවාහිනියෙන් රසවිඳින්නට ලැබුණු ලස්සන කතා මාලාවක්. එහි කාටුන් කතාංග රාශියක් මා සතුව තිබෙනවා.ඒවා ඔබගේ රසවින්දනය උදෙසා හැකි පමණ ඉදිරිපත් කරන්නට මා අදහස් කළා.