මල් පැලේ උපන් පන්සලේ පියතුමා .. මතක පොතෙන්..

1998 ජන 15 දාමල්පැලේ උපන් පන්සලේ පියතුමා නමින් විරුදාවලි ලැබූ ගරු මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා ස්වර්ගස්ථ විය. උන් වහන්සේ සංගීත,ගීත,කාව්‍ය රචනා යන අංශවල දස්කම් පෑ අතර ආගමික සමගිය වර්ධනය කරන්නට උත්සාහ දැරෑ පියතුමකු ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්විය.

Continue reading “මල් පැලේ උපන් පන්සලේ පියතුමා .. මතක පොතෙන්..”