පරණ සඟරා එකතුවෙන්… කලාපය 1 පිටුව 22     මුතුහර සඟරාවෙන්….

අද මා ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 1992 මාර්තු මස මුතුහර සඟරාවේ ලක් මුතහර අතිරේකයේ පළ වූ ලිපි කිහිපයක්.සම්පූර්ණ සඟරාව download කර ගැනීම සඳහා link එකක් මීළඟ ලිපිය මඟින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.

විවේකයට අලුත් වැඩ…කලාපය 1-පිටුව 18

සංස්කාරක විසින් කලකට ඉහත රචනා කරන ලද ලිපි පෙළක් නව සංස්කරණ සමග නැවත ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි මේ සූදානම.

ගණිත ගැටලු,විජ්ජා,ඇස්බැන්දුම්,විවේකයට කළ හැකි ක්‍රීඩා සහ ක්‍රියාකාරකම්,තේරවිලි,දෘෂ්ටි මායා සහ තවත් බෙහෝ දේ රැගෙන අද සිට මෙම ලිපි පෙළ ඔබ හමුවට ඒවි.

ඔබටත් මේ පිටුව සමඟ දායක විය හැකියි.

Sinhalachild@gmail.com යන ලිපිනයට පණිවුඩයක් තැබීමෙන් …

මෙම පැනවලට පිළිතුරු මීළඟ ලිපියෙන්….