පරණ සඟරා එකතුවෙන්… කලාපය 1 පිටුව 22     මුතුහර සඟරාවෙන්….

අද මා ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 1992 මාර්තු මස මුතුහර සඟරාවේ ලක් මුතහර අතිරේකයේ පළ වූ ලිපි කිහිපයක්.සම්පූර්ණ සඟරාව download කර ගැනීම සඳහා link එකක් මීළඟ ලිපිය මඟින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.