ලෝ පතළ විද්වත්තු ඇරිස්ටෝටල්               කලාපය 1 පිටුව 14