විශ්ව කෝෂ තුළින් විශ්ව දැනුම ලබමු….           කලාපය 1 පිටුව 28

ශ්‍රී ලංකාවේ පුවත්පත්,සඟරා සමඟ ජනතාවගේ විශ්ව දැනුම වර්ධනය කරනු පිණිස විශ්ව කෝෂ වර්ගයේ අතිරේක වරින් වර ලබා දී තිබෙනවා.මා හට එවැනි ලිපි එකතුවක් මුල්වරට හමුවන්නේ මගේ මෑණියන් විසින් එකතු කොට තබාගත් සිළුමිණ ඥාණ කෝෂය නමින් 1978 වසරේ ලබාදුන් අතිරේක පෙළක්.ඉන් පසු විජය ළමා පුවත්පතෙන් ද විශ්ව කෝෂ ලිපි අතිරේකයක් ලබාදුන් බව මතකයේ තිබෙනවා.පසුව දිනමිණ පුවත්පත මගින් නැණමිණ නම් අතිරේකයක් ද නවයුගය සඟරාව මඟින් ළමා විශ්වකෝෂයක් ද ලබාදුන්නා.තවද daily news පුවත්පත මගින් ද වරින්වර ඉංග්‍රීසි අතිරේක ලබාදුන්නා.  

සිළුමිණ ඥාන කෝෂයේ කොටසක් , නැණමිණ අතිරේකය සහ නවයුගය විශ්වකෝෂය මා සතුව පරෙස්සම් සහිතව තිබෙනවා.ඉතින් සිංහල ළමා සඟරාව මඟින් මා අදහස් කළා එම ලිපි මාලාවන් වරින් වර ගෙන එන්නට…

පරණ සඟරා එකතුවෙන්… කලාපය 1 පිටුව 22     මුතුහර සඟරාවෙන්….

අද මා ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 1992 මාර්තු මස මුතුහර සඟරාවේ ලක් මුතහර අතිරේකයේ පළ වූ ලිපි කිහිපයක්.සම්පූර්ණ සඟරාව download කර ගැනීම සඳහා link එකක් මීළඟ ලිපිය මඟින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.