පොඩිත්තන්ගේ ඉංග්‍රීසි පිටුව කලාපය 1-පිටුව 31

මෙහි හඬපටය මෙතැනින් ලබා ගන්න.

https://drive.google.com/file/d/103FekPn-EpTVDs2Kwb2rBREKsDmg5Ad7/view?usp=drivesdk

මෙහි හඬපටය ලබාගන්න.

https://drive.google.com/file/d/1a7oTteJ9D-PYJUEw6H25Vnvb2niC9YcJ/view?usp=drivesdk

හඬපටය මෙතැනින්….

https://drive.google.com/file/d/1Ss-qvaU9w-sPKaZN9DnxQxzxCjftxiql/view?usp=drivesdk

පොඩිත්තන්ගේ ඉංග්‍රීසි පිටුව..කලාපය 1 පිටුව 13

මෙම ගීතයේ හඬපටය

https://drive.google.com/file/d/1mnxUsZGwixxkOkwHi9HKIQa543TZlCze/view?usp=drivesdk

මෙම කතාවේ හඬපටය මෙම ලින්කුවෙන් ලබාගන්න.

https://drive.google.com/file/d/1VU3aR2E04PyVHXPulEega-RlpbfBHY_a/view?usp=drivesdk

හඬපටය මෙතැනින් ලබාගන්න.

https://drive.google.com/file/d/16ywiidih-JZ_l4bdFG0Du_U_xnw3E4PH/view?usp=drivesdk

පොඩිත්තන්ට පැවරුම්           2,3 සහ 4 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා කලාපය 1 -පිටුව 9

සංස්කාරක විසින් ළමා පුවත්පත් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පැවරුම් පත්‍රිකා කිහිපයක් මෙලෙස  වරින් වර ඔබ හමුවට ඉදිරිපත් කරමි.

  3 සහ 4 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා

2 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා