ඉංග්‍රීසි පොතකින් පිටුවක්     සින්බෑඩ්ගේ කතාවක් කලාපය 1 පිටුව 15


English story                 Shoe Tree කලාපය 1 පිටුව 12


මෙහි audio පටය ද මේ ලින්කුව ඔස්සේ ම ගෙන එමි.

https://drive.google.com/file/d/1JQTHhFkmG1zntcs24N3nUgrEXq-LUjsv/view?usp=drivesdk