විවේකයට අලුත් වැඩ කලාපය 1 පිටුව 29

මෙහි සඳහන් කඩදාසියෙන් රිංගා යෑමේ ගැටලුවට තවත් පිළිතුරක් තිබෙනවා .එය ඉදිරි ලිපියක නැවත ඔබට හමුවේවි.

විවේකයට අලුත් වැඩ…කලාපය 1-පිටුව 18

සංස්කාරක විසින් කලකට ඉහත රචනා කරන ලද ලිපි පෙළක් නව සංස්කරණ සමග නැවත ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි මේ සූදානම.

ගණිත ගැටලු,විජ්ජා,ඇස්බැන්දුම්,විවේකයට කළ හැකි ක්‍රීඩා සහ ක්‍රියාකාරකම්,තේරවිලි,දෘෂ්ටි මායා සහ තවත් බෙහෝ දේ රැගෙන අද සිට මෙම ලිපි පෙළ ඔබ හමුවට ඒවි.

ඔබටත් මේ පිටුව සමඟ දායක විය හැකියි.

Sinhalachild@gmail.com යන ලිපිනයට පණිවුඩයක් තැබීමෙන් …

මෙම පැනවලට පිළිතුරු මීළඟ ලිපියෙන්….