විරාමයක්….

නොවැළැක්විය හැකි හේතු කිහිපයක් නිසා පසුගිය කාලයේ බ්ලොග් සඟරාව යාවත්කාලීන කිරීමට නොහැකි වුණා…අත්හදාබැලීමක් ලෙසයි මා මෙම සඟරාව ආරම්භ කළේ…ඉතින් මෙතෙක් පළවු ලිපි නවතම මුහුණුවරකින් නවතම වෙබ් අඩවියක් ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නට මා අදහස් කරනවා ….මෙම ඉදිරිපත්කිරීමිවල තිබූ අඩුපාඩු එහිදී නිවැරදි කරගන්නට අදහස් කරනවා….නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නම්….

සංස්කාරක

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s