දෙවන කලාපය.  පළමු පිටුව …සඟරා එකතුවෙන්…

නවයුගය 1998 පෙබරවාරි කලාපය…

නිදහසේ 50 වන සංවත්සරය අළලා ලියැවුණු විශේෂ ලිපි අඩංගු වූ මෙම කලාපයේ අංක 1 සිට 9 දක්වා පිටු මෙහි ඇතුළත් ව ඇත…

ඉතිරි කොටස මීළඟ ලිපියේ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s