දෙවන කලාපය.  පළමු පිටුව …සඟරා එකතුවෙන්…

නවයුගය 1998 පෙබරවාරි කලාපය…

නිදහසේ 50 වන සංවත්සරය අළලා ලියැවුණු විශේෂ ලිපි අඩංගු වූ මෙම කලාපයේ අංක 1 සිට 9 දක්වා පිටු මෙහි ඇතුළත් ව ඇත…

ඉතිරි කොටස මීළඟ ලිපියේ…..

මතක පොතෙන්….                 1 කලාපය-අවසාන පිටුව