විවේකයට අලුත් වැඩ කලාපය 1 පිටුව 29

මෙහි සඳහන් කඩදාසියෙන් රිංගා යෑමේ ගැටලුවට තවත් පිළිතුරක් තිබෙනවා .එය ඉදිරි ලිපියක නැවත ඔබට හමුවේවි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s