රෝල්ඩ් ඩාල්ගේ Fantastic Mr.Fox  කලාපය 1 පිටුව 20

ලෝ ප්‍ර්‍රකට ළමා කතාකරු රෝල්ඩ් ඩාල් විසින් රචිත fantastic mr.fox නම් කෘතියේ අනුවර්තනයක් කොටස් කිහිපයකින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි මගේ සූදානම.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s