විවේකයට අලුත් වැඩ…කලාපය 1-පිටුව 18

සංස්කාරක විසින් කලකට ඉහත රචනා කරන ලද ලිපි පෙළක් නව සංස්කරණ සමග නැවත ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි මේ සූදානම.

ගණිත ගැටලු,විජ්ජා,ඇස්බැන්දුම්,විවේකයට කළ හැකි ක්‍රීඩා සහ ක්‍රියාකාරකම්,තේරවිලි,දෘෂ්ටි මායා සහ තවත් බෙහෝ දේ රැගෙන අද සිට මෙම ලිපි පෙළ ඔබ හමුවට ඒවි.

ඔබටත් මේ පිටුව සමඟ දායක විය හැකියි.

Sinhalachild@gmail.com යන ලිපිනයට පණිවුඩයක් තැබීමෙන් …

මෙම පැනවලට පිළිතුරු මීළඟ ලිපියෙන්….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s