පැරණි පත්තර පිටු…කලාපය 1 පිටුව 17

සංස්කාරක සතුව පවතින විවිධ වර්ගයේ සඟරා පුවත්පත් ගොන්න scan කරමින් ඔබගේ රසවින්දනය සඳහා ගෙන එනු ඇති.

අද ගෙන එන සමුදුර පත්‍රය සුමති ප්‍රකාශන අයතනය විසින් ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී බන්දුල පද්මකුමර මහතාගේ සංස්කාරත්වයෙන් එළිදැක්වූවක්.එකල කුඩා දරුවන් වූ අපගේ දැනුමේ නිම් වළලු පුළුල් කළ මෙය අප අතට ආවේ 1992 දෙසැම්බරයේ.පළමු කලාපය නොමිලේ බෙදා දුන් බවයි මතක.එකල සංස්කාරක පාසලේ 5 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගනිමින් සිටි බවත් මතක් කළ යුතුයි.

මා  ඉදරිපත්  කරන මංගල කලාපය මට හමුවුණේ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන විට.එය ඉතා හොඳින් ඡායා පිටපත් කර තිබූ  නිස මා  එය  තෝරාගත්තා.”මගේ ලෝකය සහ එපිට ලෝකය “නම් blog අඩවියෙන් තමයි මා එය ලබාගත්තේ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s