විශ්වයේ කතාව        කලාපය 1 පිටුව 11

විශ්වය යනු කුමක් ද ? පෘථිවිය මත ජීවය ආරම්භ වූයේ කෙසේ ද යන්න මෙම ලිපිය මඟින් ඔබ වෙත විස්තර කෙරෙනු ඇති.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s