පොඩිත්තන්ට සත්ත්ව ලොවින්                       කලාපය 1- පිටුව 8

008 - Copy copy

009 - Copy copy copy

Disny කතන්දර පොත් මාලාවක හමුවන මේ අලංකාර රූපමය  විස්තර මාලාව අද පටන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s