බීප්.. බීප්..                         කලාපය 1 පිටුව 7

Road Runner 010002 copy

රෝඩ් රනර් (Road Runner ) අප පුංචි කාලයේ රූපවාහිනියෙන් රසවිඳින්නට ලැබුණු ලස්සන කතා මාලාවක්. එහි කාටුන් කතාංග රාශියක් මා සතුව තිබෙනවා.ඒවා ඔබගේ රසවින්දනය උදෙසා හැකි පමණ ඉදිරිපත් කරන්නට මා අදහස් කළා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s