පොඩිත්තන්ට පැවරුම්           2,3 සහ 4 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා කලාපය 1 -පිටුව 9

සංස්කාරක විසින් ළමා පුවත්පත් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පැවරුම් පත්‍රිකා කිහිපයක් මෙලෙස  වරින් වර ඔබ හමුවට ඉදිරිපත් කරමි.

  3 සහ 4 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා

2 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s